Thích bài này? Bài trướcBài sau

huyvip83

on Sun Jul 20, 2014 10:20 pm

#1
avatar

huyvip83

Admin
Xem lý lịch thành viên http://chothai247.forumvi.com
Số bài gửi : 44
Points (điểm) : 152
Được cảm ơn : 5
Join date : 16/12/2011
Số tuổi : 35
Đến từ : TP Thái Nguyên


[Code] Thông Điệp Yêu Thương đang Sử Dụng Cho Ai Cần

Lưu Ý: Ai Cũng Cần Nên Share Lại Cho Mấy Bạn Dùng Nhé.HjHj

Demo: http://chothai247.forumvi.com/forum Đang Sử DụngCách Làm:

Cho code vào: mod_news

Chỉnh Widgets cho mod_news vào cuối cùng

Code:
<div class="cat_cen"></div>

<tr>
<td>
<table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
<span style="cursor: pointer;" onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!');" onmouseout="hidetip();" class="c3luvmes cboxElement"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/tdyt110.png"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/tdyt210.png"></span></td><td width="100%" style="background: #fff url(http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/master10.gif);color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="25" direction="left" truespeed="truespeed">
<!-- BEGIN post_row -->
<span style="margin-right:60px" class="modnew">
<span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>
<span class="gensmall" style="font-size: 9pt"><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b>
<span style="font-size: 9pt"> nhắn với </span>
<span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span>
<div style="display: none;"> gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span> :
<span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue"> {post_row.TEXT}</font></span><span style="padding: 0px 40px"></span></span>
<!-- END post_row -->
 
<span style="padding: 0px 40px"></span></span></marquee></td></tr></tbody></table>
<div style="display:none;" >
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td class="thead" height="25">
<span class="genmed module-title"><center><font size="2" color="yellow">Bạn Phải Đăng Nhập Để Gửi Thông Điệp</font></center></span></td></tr><tr><td><form action="/login" method="post"><table align="center" width="70%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center" width="50%"><span class="gen">Tài khoản:</span></td><td align="center" width="50%"><span class="gen">Mật khẩu:</span></td></tr><tr><td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;"><input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;" /></td><td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;"><input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: <input type="checkbox" name="autologin" checked="checked"></span></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu ::</a></span></td></tr></table></form></td></tr></table></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'>
<iframe name="tdytreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>
<form target="tdytreload" id="tdytmtmy" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="zdy_refresh();return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="12%" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Gửi đến :</b></span></td><td width="88%"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="60%"><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="» Tất cả MemBer" onblur="if(this.value=='') this.value='» Tất cả';" onfocus="if(this.value='» Tất cả') this.value='» ';" size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" type="text"></td><td width="40%"></td><td align="right" width="40"><input id="guibai2" class="tdyt_Send" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» ') class="mainoption gen" style="padding:4px; margin:2px;" type="submit" name="post" value=" Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Lời nhắn : </b></span><br></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" style="width:100%;height:110px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td></tr><tr><td id="security"></td><td align="center"><div id="emo4mes" style="display:none; width:100%; height:auto;margin-top:6px"></div></td></tr></tbody></table><b>
<input type="hidden" name="lt" value="0"><input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
<input type="hidden" name="f" value="7"></b></form>

<script type="text/javascript">$("form#tdytmtmy input#guibai2.tdyt_Send").click(function(){$('form#tdytmtmy').submit(function(){var t=setTimeout("mtmytube()",1000);});});function mtmytube(){window.location.reload()}</script>
<script type="text/javascript">jQuery(function(){if (0>0) {jQuery.colorbox({innerHeight:"200px",innerWidth:"333px",inline:true, href:"#c3newmes"});}});</script></div>
  </div>
  <table><td>
 
<script type="text/javascript">
  titleluvmes = 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương';
jQuery(document).ready(function() {
  jQuery(".c3box a[href*=2]").parent().empty();
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();
  jQuery(".c3luvmes").colorbox({
      width: "52%",
      innerHeight: "175px",
      title: titleluvmes,
      inline: true,
      href: "#c3_luvmes",
      onOpen:function(){jQuery("<div />").load("/post?f=7&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("#c3_luvmes form");}
  });
 
});
</script>
</td></table>
</td>

<style type="text/css">
@charset "utf-8";
.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/hinh_n10.gif);}
</style>

<script src="http://www.jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>  

Thay f=7 thành số chuyên mục TĐYT đã làm

<input type="hidden" name="f" value="7"></b></form>

onOpen:function(){jQuery("<div />").load("/post?f=7&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("#c3_luvmes form");}
Trả lời chủ đề này

Reply Facebook